Turvaverkko Helsinki

Liikkuvaa apua lähisuhdeväkivallasta selviytymiseen

Lapsi puhaltaa saippuakuplia

Tukea selviytymiseen

Turvaverkko Helsinki auttaa henkilöitä, jotka kokevat väkivaltaa tai sen uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan tai perheessään. Apua on tarjolla aikuisille, lapsille, perheille ja pariskunnille.

Tarjoamamme yksilöllinen tuki on luonteeltaan suunnitelmallista ja lyhytkestoista. Joskus jo yksikin yhteydenotto voi auttaa. Järjestämme myös ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa, joka mahdollistaa tarvittaessa pidempikestoisen kannattelevan avun tilanteesta selviytymiseksi.

Apu pohjautuu kriisityön peruspilareihin

  1. Autamme apua tarvitsevaa yksilöllisesti siinä, missä hän tarvitsee apua
  2. Tuemme apua tarvitsevan omia voimavaroja kriisistä selvitymiseen
  3. Järjestämme ohjattuja toiminnallisia vertaisryhmiä ja -tapahtumia samaa kokeneille
  4. Tarkistamme tilanteen sovitusti myöhemmin ja tarjoamme apua tarvittaessa uudelleen

Apua saa joustavasti

Turvaverkko Helsinki tuo avun sinne, missä se apua tarvitsevaa parhaiten palvelee: tapaamiset voidaan järjestää kasvokkain Turvaverkko Helsingin toimitiloissa Itäkeskuksessa, asiakkaan kotona tai muussa hänen toivomassaan paikassa pääkaupunkiseudulla. Tapaaminen voidaan järjestää myös etäyhteyksin: videokokouksella, puhelimitse, sähköpostilla tai vaikkapa viikoittaisessa ryhmächatissä.

Tapaamisajat ovat sovittavissa joustavasti; myös ilta- ja viikonloppuaikoja on tarjolla. Tapaamisaikoja pidetään varattuna myös akuuttitilanteita varten, missä on tarve päästä hyvin nopeasti purkamaan tilanne lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntijan kanssa.

Turvaverkko Helsingin apu on maksutonta ja luottamuksellista; työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus eikä tapaamisista tehdä kirjauksia tai lausuntoja. Apua saa suomen ja englannin kielillä. Lisäksi tarvittaessa on mahdollisuus käyttää tulkkia.

Lapsi roikuttaa nallea

Tuki lapsille ja nuorille

Turvaverkko Helsinki auttaa lapsia ja nuoria, jotka ovat perheissään altistuneet vanhempien väliselle väkivallalle tai olleet itse sen kohteina. Autamme lapsia ikätasoisin väkivaltatyön menetelmin selviytymään väkivaltakokemuksesta.

Lasten auttamisen tavoitteena on lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantaminen. Lasta tuetaan selviytymään väkivaltakokemuksista mm. tukemalla lapsen tunnetaitoja, vahvuuksia ja selviytymiskeinoja. Työskentelyllä vahvistetaan lapsen osallisuuden kokemusta, tarjoamalla lapselle mahdollisuus ilmaista omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Lapselle annetaan ikätasoisesti tietoa väkivallasta ja väkivallan vaikutuksista.

Yhteistyö ja vanhemmuuden tuki

Lapsen huoltajilta tulee olla suostumus lasten kanssa työskentelyyn. Huoltajia tavataan työskentelyn alussa ja sen lopussa. Työskentelyn päätyttyä jaamme vanhemmille huomiomme lapsesta sekä annamme neuvoja, kuinka lapsen turvallisuutta ja selviytymistä voidaan tukea. Vanhempien kanssa pohditaan perheen jatkotuen tarvetta.

Jos suostumusta lapsen kanssa työskentelyyn toiselta huoltajalta ei ole, keskustelu perheen ja lapsen tilanteesta voidaan käydä myös yhden huoltajan kanssa. Tällöin lapsityön asiantuntija antaa neuvoja ja ohjeita siitä, kuinka vanhempi voi tukea lastaan selviytymään ja voimaan hyvin, haastava perhetilanne huomioiden.

Teemme pyynnöstä ja perheen turvallisuustilanne huomioiden myös kotikäyntejä. Tällöin Turvaverkko Helsingin väkivaltatyön asiantuntijat voivat tavata perheen heidän omassa ympäristössään. Samalla voidaan vanhempien niin toivoessa keskustella myös perheen lapsen/lasten kanssa.

Käsittelemme lapsen tai nuoren kanssa väkivaltakokemusta ikätasoisin lapsityön menetelmin. Työskentelyssä painotetaan erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Tapaamisissa käsitellään mm. lapsen verkostoa, turvallisuuden – turvattomuuden tunteita, omia vahvuuksia, minäkuvaa, perheessä koettuja riitoja ja väkivaltatilanteita.

Tavoitteena on lasta suojaavien tekijöiden kartoittaminen, lapsen omien voimavarojen, myönteisen itsetunnon sekä selviytymiskeinojen vahvistaminen. Tapaamissa vahvistetaan lapsen turvataitoja, joilla suojataan myös lasten ja nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia.

Lasten tai nuorten yksilötapaamisia järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaisesti, keskimäärin noin viisi kertaa / lapsi.

Turvaverkko Helsinki järjestää lapsille ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä, joissa lapset pääsevät käsittelemään väkivaltakokemuksia toisten, samaa kokeneiden kanssa. Vertaisryhmät auttavat lapsia havaitsemaan, että on muitakin lapsia, joilla on samankaltaisia kokemuksia ja tuntemuksia.

Ryhmien alussa käytetään aikaa luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseen ja tutustumiseen ikätason mukaisin, toiminnallisin menetelmin. Seuraavilla kerroilla käsitellään eri teemoja: mm. lapsen vahvuudet ja kaveritaidot, minäkuva, riitely ja väkivalta, väkivallan fyysiset tuntemukset kehossa, tunteet, omat rajat ja turvataidot. Viimeisellä tapaamiskerralla päätetään työskentely johonkin mukavaan yhteiseen tekemiseen lasten esittämien toiveiden mukaisesti.

Tavoitteena on, että lapselle jäisi luottavainen tunne siitä, että on tullut ohjattuun ryhmään ja jakanut kokemuksensa vertaisten kanssa, kokee saaneensa apua ja että rohkenee tarpeen tullen myös tulevaisuudessa hakea apua.

Turvaverkko Helsingistä saa myös tukea vanhemmuuden haasteisiin tilanteissa, kun perheessä on väkivaltaa. Väkivaltatyön asiantuntijat antavat tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä ja väkivallan vaikutuksista lapsiin. Vanhempi tai vanhemmat voivat saada konkreettisia neuvoja ja ohjeita siitä, kuinka voi tukea lasta selviytymään ja voimaan hyvin, haastava perhetilanne huomioiden.

Vanhempien kanssa voidaan keskustella mahdollisesta jatkotuen tarpeesta ja annetaan tietoa, mistä apua voi hakea ja tarvittaessa autetaan perhe pääsemään avun piiriin.

äiti turvaa lapsiaan

Näin saimme apua

Kertoessani että haluan erota, mieheni muuttui väkivaltaiseksi ja lapset joutuivat todistamaan vakavaa väkivaltatilannetta. Sosiaalityöntekijät ohjasivat meidät Turvaverkko Helsinkiin, missä yhdessä työntekijän kanssa teimme rikosilmoituksen ja haimme lähestymiskieltoa.

Minulla on ollut vahva turvallisuuden tunne siitä asti, kun aloitimme työskentelyn Turvaverkko Helsingissä. Aina saa työntekijän helposti kiinni ja heitä on helppo lähestyä. Koin tärkeäksi, että lapsilla oli tilanteen läpikäymiseen omat tapaamiset, ja he lähtivät niihin aina mielellään. Ne auttoivat lapsia kertomaan ajatuksiaan, tunteitaan ja huoliaan minulle, mikä lisäsi perheemme avoimuutta ja hyvinvointia. Turvaverkko Helsingin työntekijöiltä on helppo hakea apua.

Tuki aikuisille

Irrottautuminen väkivaltaisesta parisuhteesta ei ole aina helppoa. Ajatukset erosta sekä yksin jäämisestä saattavat pelottaa. Väkivalta on voinut rajoittaa yhteydenpitoa muihin ihmisiin ja eristää ystävyys- ja sukulaisuussuhteista. Pitkään jatkunut väkivalta ja pelon ilmapiiri lamauttavat toimintakykyä, jolloin usko omiin voimavaroihin ja muutokseen saattavat olla kadoksissa.

Väkivalta ja vaino saattavat jatkua myös eron jälkeen ja eroon liittyvät viranomaisprosessit, kuten lasten huoltajuus ja omaisuuden ositus, pitkittyä. Väkivaltaisesta suhteesta pois pääseminen on kuormittavaa ja siinä usein auttaa ulkopuolinen apu.

Turvaverkko Helsingistä saa yksilöllisten tarpeiden mukaista apua lähisuhdeväkivallasta selviytymiseen. Autamme myös rakentamaan tarvittavat tukiverkostot selviytymisen tueksi.

Keskusteluapu väkivaltatyön asiantuntijan kanssa tarjoaa mahdollisuuden väkivaltakokemuksen läpikäyntiin. Keskustelun tavoitteena on löytää yhdessä ratkaisuja hankalaan elämäntilanteeseen, saada apua väkivallan loppumiseksi sekä konkreettisia keinoja kokemuksesta selviytymisen tueksi.

Annamme lyhytkestoista tukea akuutissa väkivaltatilanteessa myös pariskunnille ennen pariterapiaan pääsyä.

Väkivaltaa käyttäneille etsimme yksilöllisen tilanteen vaatimat auttamispalvelut tai nimeämme parisuhteen/perheen eri osapuolille omat väkivaltatyön asiantuntijat.

Turvaverkko Helsingin väkivaltatyön asiantuntijan kanssa voi yhdessä tarkastella, onko henkilöllä/perheellä riittävät tukiverkostot ja käytössä olevat palvelut. Kartoituksen perusteella laaditaan suunnitelma tukiverkostojen vahvistamiseksi sekä etsitään sopivat auttavat palvelut.

Tarjoamme monenlaista käytännön apua: esim. uuden asunnon hankintaan, avioeroprosessiin, Kelan etuuksien hakemiseen, talousasioiden tai lapsen asioiden järjestämiseen liittyen. Etsimme tietoa, neuvomme ja tulemme tarvittaessa mukaan tueksi asioimaan.

Turvaverkko Helsingin väkivaltatyön asiantuntija voi auttaa laatimaan henkilökohtaisen turvasuunnitelman ennakoimaan sellaisia uhkaavia ja vaarallisia tilanteita, joissa uhan aiheuttaja on läheinen henkilö.

Turvasuunnitelmassa käydään läpi konkreettisia keinoja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä ennalta suunniteltuja tapoja niistä poistumiseen. Samalla kartoitetaan myös lähimmät turvakotien sijainnit.

Turvasuunnitelma

Yksilötyöskentely on suunnitelmallista ja luonteeltaan lyhytkestoista. Tapaamisten päätteeksi on mahdollista sopia yhdessä myöhempi ajankohta, jolloin Turvaverkko Helsingin väkivaltatyön asiantuntijat ottavat yhteyttä sovitusti ja tarkistavat onko koettu väkivalta vähentynyt. Tarjoamme tukeamme tarvittaessa uudelleen. Tarjoamme pidempiaikaista kannattelevaa tukea myös vertaisryhmissämme.

Nainen istuu ja miettii

Vertaistuki

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneet voivat jäädä varsin yksin ja eristyksiin kokemustensa kanssa. Usein kuulee sanottavan, että vain toinen samaa kokenut voi tietää, miltä tilanne todella tuntuu.

Turvaverkko Helsinki järjestää ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä sekä tapahtumia, missä kaikilla osallistujilla on taustalla kokemusta väkivallasta. Omaa kokemustaan ei halutessaan tarvitse jakaa ryhmässä, sillä hiljainenkin, osallistuva vertaistuki vähentää yksinäisyyden tunnetta. Parhaimmillaan ryhmästä voi saada merkityksellistä tukea omaan toipumiseen ja kenties jopa ystäviä.

Yhdessä voimaantuminen

Vertaistukiryhmissä keskiössä on osallistujien osallisuus ja voimaantuminen. Ryhmien teemat ja toiminta nousevat osallistujien toiveista ja ajankohtaisista tarpeista. Kaikkiin ryhmiimme hakeudutaan yksilötapaamisen kautta, sillä näin voimme varmistaa ryhmien luottamuksellisuuden ja turvallisuuden. Ryhmiin osallistumisen kestoa ei ole rajattu.

Vertaisryhmissämme voi olla mukana myös kokemusasiantuntijoita eli henkilöitä, jotka ovat kokeneet lähisuhdeväkivaltaa aiemmin ja selvinneet siitä. Kokemusasiantuntija tuo ryhmään oman arvokkaan kokemuksellisen tietonsa siitä, mikä häntä on auttanut ja millainen hänen tarinansa on ollut. Kokemusasiantuntija voi toimia ryhmässä väkivaltatyön ammattilaisen työparina.

Järjestämme aikuisille ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa. Tarvittaessa järjestämme lastenhoidon ryhmän ajaksi.

Järjestämme eri ikäisille lapsille toiminnallisia vertaisryhmiä. Ryhmässä lapsi pääsee kohtaamaan ohjatusti muita saman kokeneita.

Järjestämme ohjattuja tapahtumia lähisuhdeväkivaltaa kokeneille lapsiperheille. Perhetapahtumat ovat toiminnallisia virkistystapahtumia. Teemana voi olla esim. yhteisiä taide- ja askartelutuokioita, peli- ja leikkihetkiä, tunnetaitojen harjoituksia, rentoutumisharjoituksia, leipomista, ruoanlaittoa tai retkiä lähiseudulle.

Ylläpidämme viikoittain Tukinetissä (www.tukinet.net) lähisuhdeväkivaltaa käsittelevää ryhmächattiä. Tiedotamme chatin tarkemmasta ajankohdasta Turvaverkko Helsingin sosiaalisen median kanavissa.

Lapset yhdessä

Vertaistuki auttoi jaksamaan

Olemme käyneet lasten kanssa säännöllisesti Turvaverkko Helsingin perheryhmässä ja erilaisissa perhetapahtumissa. Ryhmissä on ollut helpottavaa kuulla muiden samanlaisia kokemuksia ja huomata, että ryhmässä käyvät henkilöt ovat ihan tavallisia naisia ja äitejä.

Turvaverkko Helsingin järjestämät perhetapahtumat, esimerkiksi retket, ovat tuoneet iloa ja palaamme lasten kanssa näihin kivoihin ja iloa tuoneisiin hetkiin aina uudelleen. Kokemukset mukavista yhteisistä hetkistä vahvistavat omaa ja koko perheen jaksamista ja hyvinvointia.

Älä jää yksin – me autamme sinua!

Ota yhteyttä

Turvaverkko Helsingin lähisuhdeväkivallan asiantuntijoihin saa yhteyden soittamalla, täyttämällä alla olevan yhteydenottolomakkeen, lähettämällä sähköpostin, tekstiviestin tai Whatsapp-viestin.

Voit ottaa yhteyttä ja jättää viestin mihin kellonaikaan tahansa. Otamme sinuun toiveesi mukaisesti yhteyttä, jos olemme juuri tuolloin asiakastyössä tai varattuina.

Puhelin, tekstiviestit ja Whatsapp

  • 040 645 3622

Sähköposti

  • turvaverkko.helsinki@mll.fi

Käyntiosoite (vain ajanvarauksella)

  • Unioninkatu 39 A 6, 00170 Helsinki

Yhteydenottolomake

Tällä lomakkeella voit lähettää yhteydenottopyynnön Turvaverkko Helsingille.

"*" näyttää pakolliset kentät

Toivomani yhteydenottotapa
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.