Ammattilaisille

Täältä löydät ammattilaisille suunnatut tiiviskuvaukset palveluistamme, esitteet sekä ohjauksen lisätietoihin sivustolla.

Sosiaalialan ammattilainen työssään

Lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon palvelut

Tuotamme eri hyvinvointialueille ostopalveluna lastensuojelun ympärivuorokautista sijaishuollon palvelua 7-paikkaisessa toimintayksikössä Helsingissä (Nuorisokoti Marjis). Tarjoamme myös jälkihuollon tuettua asumispalvelua sekä ammatillisen tukihenkilön palvelua.

Palvelut tuottaa MLL Helsingin Sosiaalipalvelut Oy, joka on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry:n täysin omistama tytäryhtiö. Yhdistys on toiminut lastensuojelun sijaishuollossa yhtäjaksoisesti 1950-luvulta saakka.

Nuorisokoti Marjis on Helsingissä toimiva 7-paikkainen ympärivuorokautinen sijaishuollon toimintayksikkö, joka on suuntautunut lapsi- ja nuorisopsykiatriaan. Yksikkö on tarkoitettu 10-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille.

Marjiksen hoito- ja kasvatussuunnitelma rakentuu kannustavaan, terapeuttiseen ja nuorta tukevaan hoitoon ja kasvatukseen ja siinä huomioidaan kunkin nuoren elämäntilanteen erityisyys ja yksilöllisyys. Työskentely on suunnitelmallista ja kuntouttavaa ja pohjautuu tiiviiseen yhteistyöhön nuoren perheen, läheis-, viranomais- ja hoitoverkoston kanssa.

Marjis tarjoaa nuorelle turvallisen ympäristön, missä nuori voi harjoitella yhteisöllistä arjen jakamista ja elämistä. Marjis tukee nuorta koulunkäynnissä, sosiaalisten taitojen oppimisessa ja kiinnittymisessä yhteiskunnan instituutioihin, yhteisöihin ja palveluihin.

Marjiksessa käytettyjä hoito- ja kasvatusmenetelmiä ovat omaohjaajatyöskentely, henkilökohtaiset kuntoutustoimet, mahdollisen ulkopuolisen psykiatrisen hoidon tukeminen, nuorten yhteisöllinen osallistuminen sekä perhetyö.

Hoidon vaikuttavuutta arvioidaan hoito- ja kasvatussuunnitelman tavoitteissa edistymisessä, hoito- ja kasvatuskeskusteluissa asiakkaan kanssa, neuvotteluissa ja tapaamisissa asiakkaan, hänen sosiaalityöntekijänsä, läheisten ja muun verkoston kanssa. Omaohjaaja reflektoi ohjattavansa edistymistä työparinsa, vastaavan ohjaajan ja muun hoito- ja kasvatushenkilöstön kanssa työvuoron aikana sekä säännöllisissä työryhmäkokouksissa.

Nuoren psykiatriseen hoitoon liittyvissä kysymyksissä työryhmää konsultoi säännöllisesti ulkopuolinen nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Asiantuntija-avulla työryhmä pystyy arvioimaan hoidon edistymistä ja vaikuttavuutta.

Marjiksella on käytössään sekä sijais- että jälkihuollon palvelut kattava työn vaikuttavuuden arvioinnin mittaristo, jolla se kerää säännöllisesti tietoa niin sen palvelujen piirissä olevilta nuorilta kuin heidän läheisiltään ja sosiaalityöntekijöiltä. Kerättyä tietoa käytetään hoidon ja kasvatuksen työn jatkuvaan kehittämiseen.

Nuorisokoti Marjis tarjoaa mahdollisuuden asumisharjoitteluun sijoituksen loppuvaiheessa täysi-ikäisyyden kynnyksellä sekä asumisen jatkumoa tuetusti jälkihuollon palveluna. Tukiasunnot sijaitsevat nuorisokodin välittömässä läheisyydessä. Tarvittava tuki räätälöidään yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa sekä sisällöltään että määrältään aina nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi. Tukiasunnossa voi jatkaa asumista aina 25-vuotiaaksi saakka, mutta asuminen edellyttää tukisuhteen jatkumista jälkihuollostamme.

Pääsääntöisesti tuetut asunnot ovat tarkoitettu Nuorisokoti Marjiksesta itsenäistyvien nuorten tukemisen jatkumoksi, mutta voimme harkintaperusteisesti ottaa niihin myös muita jälkihuollon asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea ja hyötyvät pääkaupunkiseudun opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

Tarjoamme myös ammatillisen tukihenkilön palvelua lähinnä Nuorisokoti Marjiksesta kotiutuville tai omilleen (ei nuorisokodin hallinnoimiin asuntoihin) muuttavalle nuorelle elämän muutoskohdan tueksi.

Nuorisokoti Marjiksen johtaja puh. 040 718 6323

Lasteri

Socfinder

Turvakotipalvelu

Turvakoti on kodinomainen sosiaalialan 24/7 toimintayksikkö, jossa väkivaltaa tai sen uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan kokenut, iästään ja sukupuolestaan riippumatta, saa suojan väkivallalta ja apua väkivallan loppumiseksi. Yhdistys ylläpitää Sophie Mannerheimin turvakotia Helsingissä.

Sophie Mannerheimin 7-perhepaikkainen turvakoti sijaitsee Helsingin Marjaniemessä ja kuuluu valtakunnalliseen THL:n koordinoimaan ja valtion rahoittamaan turvakotiverkostoon.

Turvakoti on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi kriisihoidon ajaksi. Oleskelun kesto turvakodissa on aina yksilöllistä ja sen määrittelee viime kädessä kunkin turvakodin vastuusosiaalityöntekijä.

Turvakoti tarjoaa akuuttiin tilanteeseen ammatillista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Kriisiavun lisäksi turvakodista saa tukea ja tietoa myös käytännön asioiden järjestämiseen.

Turvakodissa on henkilöstöä ympäri vuorokauden, ja asiakas voi hakeutua sinne joko oma-aloitteisesti tai jonkin tahon ohjaamana. Turvakotiin voi mennä tarvittaessa myös nimettömänä.

Turvakodissa oleminen on asiakkaalle maksutonta eikä erillistä maksusitoumusta tarvita. Turvakodissa käytetään tarvittaessa tulkkia ja osa paikoista on esteettömiä.

Sophie Mannerheimin turvakoti, Kunnallisneuvoksentie 20, Helsinki, puh. 0400 600 107

Nollalinja 080 005 005 (tieto paikkatilanteesta kaikissa Suomen turvakodeissa)

Turvakotipalvelun yleisesite

  • Linkistä löytyy asiakasesite suomeksi, ruotsiksi, englanniksi sekä kaikilla kolmella saamenkielellä.

Lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille vammaisille henkilöille on tarjolla apua

  • Esite on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Turvaverkko Helsinki

Turvaverkko Helsinki on lähisuhdeväkivaltatyön avopalveluyksikkö, joka auttaa lähisuhdeväkivallan eri osapuolia silloin, kun asiakas ei ole turvakotipalvelun piirissä. Väkivaltatyön asiantuntijat tekevät myös liikkuvaa asiakastyötä pääkaupunkiseudun alueella.

Turvaverkko Helsinki auttaa henkilöitä, jotka kokevat väkivaltaa tai sen uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan tai perheessään. Myös väkivallan tekijöitä autetaan, pääasiallisesti kuitenkin palveluohjaamalla heitä muiden toimijoiden tarjoaman avun piiriin. Maksutonta apua on tarjolla aikuisille, lapsille, perheille ja pariskunnille.

Apua saa niin henkiseen selviytymiseen kuin monenlaisiin käytännön ongelmiin. Yksilöapu on suunnitelmallista ja lyhytkestoista. Vertaisryhmät tarjoavat pidempiaikaista kannattelevaa apua. Apu ei rinnastu terapiaan.

Toimipiste sijaitsee Helsingin Itäkeskuksessa, minkä lisäksi työntekijät tekevät myös jalkautuvaa työtä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asiakkaita on mahdollista tavata myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Turvaverkko Helsinki puh. 040 645 3622

Tietoa lähisuhdeväkivallasta

Lähisuhdeväkivalta on väkivaltaa, jonka tekijänä on nykyinen tai entinen puoliso tai kumppani, lapsi tai puoliso lapsi, vanhempi, muu lähisukulainen tai muu läheinen. Väkivaltaa ja sen eri ilmenemismuotoja voi olla sekä sen kohteena olevan että uhrin kanssa asioivan ammattilaisen vaikea tunnistaa.

Olemme koonneet kaikille tarkoitetun osion, mistä löytyy tietoa lähisuhdeväkivallasta: sen tunnistamisesta, väkivallan eri ilmenemismuodoista ja vaikutuksista sekä aikuisiin että lapsiin.

Turvakotipalvelun yleisesite

  • Linkistä löytyy asiakasesite suomeksi, ruotsiksi, englanniksi sekä kaikilla kolmella saamenkielellä.

Lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille vammaisille henkilöille on tarjolla apua

  • Esite on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ero lapsiperheessä -videosarja

MLL Helsinki on tuottanut eroaville lapsiperheille suunnatun 5-osaisen selitysvideosarjan, joka avaa lapsen näkökulmaa erossa: sopimusasioita, eron vaikutuksia lapsiin, miten lasta tuetaan erossa ja mistä saa apua. Kunkin viiden animaatiovideon sisältö on tiivistetty noin 3 minuutin mittaiseksi. Videosarja antaa tietoa vanhemmille, jotta he voivat pitää lapsen edun etusijalla eroon liittyviä ratkaisuja tehdessään.

Videosisällöt pohjautuvat Suomessa julkaistuihin tieteellisiin tutkimuksiin ja niitä kokoavaan kirjallisuuteen lapsiperheen erosta. Videoiden sisällöt on vahvistettu ja ne on julkaistu yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien perheoikeudellisten yksiköiden kanssa.

Videosarja on käännetty ja tekstitetty pääkaupunkiseudun lastenvalvojien tulkkaustarpeiden mukaisesti

  • suomeksi
  • ruotsiksi
  • englanniksi
  • arabiaksi
  • venäjäksi
  • somaliksi

Videoita saa ottaa käyttöön ja linkittää/upottaa vapaasti kaikissa niissä yhteyksissä, missä niistä voidaan katsoa olevan hyötyä sille työlle, että lapsen ääni ja tarpeet vanhempiensa erossa pääsevät kuuluviin!

helsingin.yhdistys@mll.fi
040 722 0261